Съобщение
02 юни 2017

Съгласно изискванията на Наредба № 3/2005 г. за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации и с цел контролиране числеността на вредителите, свеждането им до техния биологичен минимум поне два пъти в годината /ако е необходимо и повече/ „В и К” ООД, като оператор извършва дератизация на цялата канализационна система.

За настоящата година обработката на канализационната мрежа започна през месец май и ще продължи ежемесечно до месец ноември 2016 г.

Ще бъдат обработени 4300 бр. ревизионни шахти за град Русе и 235 бр. за град Бяла.