Административни услуги
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
Откриване и прехвърляне на партиди за отчитане      
* за население (при една партида) 1 бр. 5.50 6.60
- за всяка следваща 1 бр. 2.08 2.50
* за фирми (при една партида) 1 бр. 11.00 13.20
- за всяка следваща 1 бр. 4.17 5.00
* за инвалиди 85 % от общата сума      
Закриване на партиди и спиране на водоподаването 1 бр. 9.17 11.00
* за инвалиди 85 % от общата сума      
Връчване на уведомление за прекъсване, съгл.чл.38/1/т.2 от Общите условия на дружеството 1 бр. 2.75 3.30
За възстановяване доставянето на питейна вода по Чл.41, ал.1 от ОУ 1 бр. 2.75 3.30
За прекъсване и преустановяване предоставянето на ВиК услуги по Чл.39 от ОУ (Образец 14) 1 бр. 9.16 11.00
Временно преустановяване доставката на питейна вода чрез пломбиране на спирателния кран преди водомера (Образец 15) 1 бр. 9.16 11.00
- за всеки следващ 1 бр. 7.00 8.40
Спиране и възстановяване на водоподаването от водомерния възел при неплащане на консумираната вода      
* за водомери до 5 м3 вкл. 1 бр. 13.25 15.90
* за водомери от 10 до 20 м3 вкл. 1 бр. 19.83 23.80
* за водомери над 20 м3 1 бр. 33.00 39.60
Спиране и възстановяване на водоподаването от тротоарен кран при неплащане на консумацията 1 бр. 13.25 15.90
Спиране и възстановяване на водоподаването от водовземната скоба при неплащане на консумацията 1 бр. 91.66 110.00
Посещение за връчване на покана за доброволно изпълнение 1 бр. 2.75 3.30
Бланка-образец 1 бр. 0.21 0.25
Машинописна страница 1 бр. 0.92 1.10
Копирна страница      
* едностранно 1 бр. 0.13 0.16
* двустранно 1 бр. 0.21 0.25
Отпечатване на плотер 1 м2 26.42 31.70

 

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № 68/01.07.2014 г. и влиза в сила от 01.07.2014 г.