Работа във ВиК-Русе

Длъжност: „Експерт финансови и стопански анализи“

Място на работа:  гр. Русе – „В и К” ООД гр. Русе

Кратко описание на длъжността: Участва в работата на звено за подготовка на проектно предложение по проект № BG 161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ като подготвя финансовата информация от страна на ВиК дружеството необходима за изготвяне на регионално прединвестиционно проучване (РПИП), извършва анализ на разходите и ползите (АРП), осъществява контрол при верификация и проверка на разходооправдателните документи и регистрира своевременно счетоводните операции, в съотвествие с приложимото законодателство.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше;
 2. Придобита образователно – квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
 3. Професионално направление: Икономика, Финанси;
 4. Професионален опит не по-малко от 3 (три) години.
 5. Професионален опит като финансов експерт в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и реализацията на инфраструктурни проекти по оперативни програми финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове – най-малко един проект.
 6. Писмено и устно владеене на английски език.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

Познания в областта на:

 1. Закон за публичните финанси.
 2. Закон за обществените поръчки.
 3. Финансово – счетоводно законодателство.
 4. Данъчно законодателство.
 5. Работа със специализиран софтуер.
 6. Компютърни умения-владеене на Microsoft Office – Word, Excel, електронна поща, Internet.

Необходими документи:

 1. Заявление – свободен текст.
 2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
 3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива.
 4. Други документи: сертификати за проведени обучения.
 5. Подробна автобиография.
 6. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

Място и срок за подаване на документи:

 1. Документите се подават лично или чрез пълномощник в централно управление на „В и К” ООД гр. Русе.
 2. Адрес: гр. Русе, ул. Добруджа № 6, Център за административно обслужване.
 3. Краен срок за подаване на документи – 03.12.2018 г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: сайта www.vik-ruse.com и деловодство на „В и К” ООД гр. Русе, ул. Добруджа № 6.

Забележка: Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.