Работа във ВиК-Русе

О Б Я В А

Наименование на длъжността: ВОДОПРОВОДЧИК (1 свободна позиция)

Място на работа: ГРАД МАРТЕН

Описание на работата: монтиране, сглобяване, инсталиране и поправяне на водопроводни инсталации и тръбопроводи.

Изисквания:

  1. Образование – средно-специално, техническо;
  2. Професионален опит – не се изисква;
  3. Стаж по специалността – не се изисква;
  4. Свидетелство за правоуправление на МПС – категория „В”.

Необходими документи:

  1. Заявление – свободен текст.
  2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
  3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива.
  4. Други документи: сертификати за проведени обучения.
  5. Подробна автобиография.
  6. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

Место за подаване на докменти:

Централно управление на ВиК ООД - Русе. Адрес: гр. Русе, ул. Добруджа № 6, Център за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документи: 30.07.2018г.

Допълнителни изисквания:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.