Цена на водата

Цени на водата за населението (физически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 1.918 2.302
За отвеждане на вода  1 м3 0.208 0.250
За пречистване на вода  1 м3 0.326 0.391

 

Цени на водата за фирмите (юридически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 1.918 2.302
За отвеждане на вода  1 м3 0.208 0.250
За пречистване на вода       
Приравнени към битовите абонати 1 м3 0.326 0.391
I степен замърсяване 1 м3 0.359 0.431
II степен замърсяване 1 м3 0.526 0.631
III степен замърсяване 1 м3 0.656 0.787

 

Цената на водата е сбор от цените на услугите:

  1. Доставка на питейна вода;
  2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа);
  3. Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция).

Цените на водата за доставка, отвеждане и пречистване са в сила от 01.01.2019 г. на основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл.29, ал.1 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, съгласно решение Ц-20 / 28.12.2018г. на Комисия за енергийно и водно регулиране.