Цена на водата

Цени на водата за населението (физически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 1.793 2.152
За отвеждане на вода  1 м3 0.185 0.222
За пречистване на вода  1 м3 0.331 0.397

 

Цени на водата за фирмите (юридически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 1.793 2.152
За отвеждане на вода  1 м3 0.185 0.222
За пречистване на вода       
Приравнени към битовите абонати 1 м3 0.331 0.397
I степен замърсяване 1 м3 0.364 0.437
II степен замърсяване 1 м3 0.533 0.640
III степен замърсяване 1 м3 0.664 0.797

 

Цената на водата е сбор от цените на услугите:

  1. Доставка на питейна вода;
  2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа);
  3. Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция).

Цените на водата за доставка, отвеждане и пречистване са в сила от 01.01.2018 г. на основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, съгласно решение Ц-34 / 15.12.2017г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.