Цена на водата

Цени на водата за населението (физически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода 1 1 м3 1.43 1.72
За отвеждане на вода 1 1 м3 0.15 0.18
За пречистване на вода 2 1 м3 0.32 0.38

 

Цени на водата за фирмите (юридически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода 1 1 м3 1.43 1.72
За отвеждане на вода 1 1 м3 0.15 0.18
За пречистване на вода 2      
I степен замърсяване 1 м3 0.32 0.38
II степен замърсяване 1 м3 0.49 0.59
III степен замърсяване 1 м3 1.62 1.94

 

Цената на водата е сбор от цените на услугите:

  1. Доставка на питейна вода;
  2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа);
  3. Пречистване (когато отведената вода е в район обхванат от пречиствателна станция).

1 Цените на водата за питейни нужди са в сила от 01.06.2012 г. на основание чл.6, ал.1, т.2, чл.12 и чл.13 и чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл.4, ал.1, т.2, б.”а”, параграф 2, изречение второ от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и с решение № Ц-14 / 29.05.2012 г. на ДКЕВР.

2 Цените за пречистване на отпадъчни води са в сила от 01.06.2016г съгласно решение Ц-14 / 31.05.2016 г. на КЕВР