Цена на водата

Цени на водата за населението (физически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 1.689 2.027
За отвеждане на вода  1 м3 0.170 0.204
За пречистване на вода  1 м3 0.327 0.392

 

Цени на водата за фирмите (юридически лица)

 
Наименование на услугата Мярка Цена без ДДС лв. Крайна цена лв.
За доставка на вода  1 м3 1.689 2.027
За отвеждане на вода  1 м3 0.170 0.204
За пречистване на вода       
Приравнени към битовите абонати 1 м3 0.327 0.392
I степен замърсяване 1 м3 0.360 0.432
II степен замърсяване 1 м3 0.527 0.632
III степен замърсяване 1 м3 0.658 0.790

 

Цената на водата е сбор от цените на услугите:

  1. Доставка на питейна вода;
  2. Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа);
  3. Пречистване (когато отведената вода е в район обхванат от пречиствателна станция).

Цените на водата за доставка, отвеждане и пречистване са в сила от 01.08.2017 г. на основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, съгласно решение БП-Ц-10 / 26.07.2017 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.