Често задавани въпроси

Отчитане и фактуриране

Как да разбера кога ще бъде отчетен водомерът на имота ми?

Можете да се информирате за предстоящото отчитане на водомерите чрез:

 • Сайта на ВиК ООД-Русе като въведете Вашия абонатен номер;
 • На телефоните на нашия информационен център - 082 501 559, 082 501 560 или при посещение на място;
 • Ако ползвате нашето мобилно приложение, ще получавате известие за часа на отчитане два дни преди датата;
 • Ако направите регистрация в сайта на ВиК ООД - Русе във Вашата лична страница, ще получавате филтрирана информация за графика на отчитане в регистрираните от Вас имоти;
 • До 3 работни дни преди датата за отчет на видимо място в сградата на Вашия имот се поставя съобщение за точния ден и час за посещението.

Напомняме Ви, че е необходимо веднъж годишно да се осигури достъп на служител на ВиК - Русе до измервателните уреди (съгласно нормативните изисквания в Наредба № 4).

Какво да направя, когато се съмнявам в изправността на моите водомери?

В случай че се съмнявате в изправността на водомерите, по чиито показания се формира сметката Ви за вода, е необходимо да ги проверите (тествате) за точност в лаборатория, оправомощена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Важно е да се знае, че потребителите осигуряват сами доставката, монтажа, проверката, поддържането и ремонта на индивидуалните водомери.

След тестването лабораторията издава документ, удостоверяващ техническото състояние на водомера. Ако в документа водомерът е определен като “годен”, следва, че измервателният уред е изправен и показанията съответстват на потреблението. Ако водомерът е „негоден”, уредът трябва да бъде ремонтиран или да се замени с нов.

Електронна фактура - физически лица

Вече имате възможност да получавате своята фактура на посочен от Вас електронен адрес, като ние се ангажираме да я доставим до 24 часа от издаването ѝ.

Тази функционалност е част от комплексната дейност на компанията ни за развитие на „зелена” икономика. С присъединяването Ви към тази инициатива Вие ставате не само наши партньори, но и участници в каузата ни за една по-чиста и по-зелена планета.

За да се възползвате напълно безплатно от нашето предложение трябва да попълните и подадете Заявление за доставяне на фактура – физически лица на електронен адрес по един от следните начини:

1. В Център за обслужване на клиенти – ул. "Цариград" № 7;
2. В Деловодство – ул. "Добруджа" № 6;
3. Като изтеглите документа от сайта на компанията ни, попълвате го, подписвате го и изпращате сканирано копие на адрес: inkaso@vik-ruse.com.

В заявлението на услугата задължително следва да бъдат попълнени следните полета:

1. Трите имена на заявителя;
2. Адрес за кореспонденция със заявителя;
3. ЕГН на титуляра на партидата на водоснабдявания имот;
4. Валиден електронен адрес;
5. Абонатен номер;
6. Подпис и дата.

Без разглеждане ще бъдат оставени заявленията, които не съдържат данните в посочените по-горе полета. Заявителят ще бъде уведомен за това и ще има възможност да уточни липсващата информация. Срокът за разглеждане на заявлението е 10 дни. Заявлението остава без разглеждане, ако заявителят не уточни исканата информация в срок от 14 дни.

Проектиране и изграждане на ВиК мрежи

Как да съгласувам инвестиционен проект?

В отдел ПТО се подава Образец № 3П „Искане за съгласуване на инвестиционен проект“ и се прилагат необходимият брой папки с инвестиционен проект по част ВиК, изготвен от проектант с правоспособност.

Подаването на посочените образци се извършва в
Производствено технически отдел (ПТО) всеки работен ден от 10:15 до 12:00 ч.
гр. Русе, ул. „Добруджа“ №6, ет. 2  Тел.
 082 501 510

Как да присъединя имот към водопроводната и канализационната мрежа?

1. Предварително проучване за присъединяване към ВиК мрежата – В отдел ПТО се подава Образец № 1аПЗаявление за предварително проучване на водопроводната и канализационна мрежа и се прилагат следните документи:
 • копие на документ за собственост;
 • копие на скица от АГКК (Агениця по геодезия, картография и кадастър)  с дата на издаване до шест месеца преди датата на подаване на искането.  

2. За имоти, за които е необходимо изготвяне на ПУП (Подробен устройствен план), се съгласуват ВиК схеми - в отдел ПТО се подава Образец № 3bПИскане за съгласуване на ВиК схеми и се прилагат следните документи:
 • копие на документ за собственост;
 • копие на скица от АГКК (Агениця по геодезия, картография и кадастър)  с дата на издаване до шест месеца преди датата на подаване на искането.
  Забележка: Един екземпляр съгласувана ВиК схема се архивира в Дружеството.
3. Получаване на изходни данни за проектиране - В отдел ПТО се подава Образец № 1ПЗаявление за присъединяване към водопроводната и канализационната мрежа и се прилагат следните документи:
 • копие на документ за собственост;
 • копие на скица от АГКК (Агениця по геодезия, картография и кадастър) с дата на издаване до шест месеца преди датата на подаване на искането;
 • два броя попълнени предварителни договора (Образец на предварителен договор от сайта на Дружеството);
 • декларация, че сте запознати и приемате общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „ВиК“ ООД гр. Русе (Образец № 6П)


Подаването на посочените образци се извършва в
Производствено технически отдел (ПТО) всеки работен ден от 10.15 до 12.00 ч.
гр. Русе, ул. „Добруджа“ №6, ет. 2     Тел.
 082 501 510

Как да получа удостоверение за наличие на партида?

В отдел ПТО се подава Образец № 1П-А „Искане за издаване удостоверение за присъединен имот към ВиК мрежите“ и се прилагат следните документи:
 • копие на документ за собственост;
 • копие на скица от АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър) с дата на издаване до шест месеца преди датата на подаване на искането
Удостоверението не служи за изработване на инвестиционни проекти.

Подаването на посочените образци се извършва в
Производствено технически отдел (ПТО) всеки работен ден от 10.15 до 12.00 ч.
гр. Русе, ул. „Добруджа“ №6, ет. 2     Тел.
 082 501 510

Подмяна и пломбиране на водомери

Как да заменя спирателен кран на водомерен възел?

Смяната на спирателен кран на индивидуален водомер се извършва от лицензирана фирма за сметка на потребителя.

Смяната на първи спирателен кран (спирателния кран преди водомера) на общ водомер се извършва от ВиК ООД - Русе за сметка на дружеството.

Смяната на втори спирателен кран (спирателен кран след водомера) на общ водомер се извършва от лицензирана фирма за сметка на потребителя.

Какъв е периодът на периодична проверка на водомер?

Всеки индивидуален водомер подлежи на периодична проверка на всеки 10 години.Тази проверка се извършва от независима фирма срещу заплащане от собственика на имота.

Всеки водомер, монтиран на водопроводно отклонение, подлежи на периодична проверка на всеки 5 години. В този случай проверката се извършва за сметка на ВиК ООД - Русе.

След всяка проверка или ремонт на водопроводната инсталация водомерният възел се пломбира.

Работа със сайта

Как ВиК - Русе се грижи за защитата на личните данни, които предоставяме чрез този сайт и за какво ги използва?

ВиК - Русе е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Дружеството е вписано в Регистър на администраторите на лични данни под No.0002574 съгласно Удостоверение No.0002574/23.07.2004г. Като администратор на лични данни ние ги предпазваме от случайно или незаконно унищожаване или загуба, неправомерен достъп, разпространение или изменение и от други незаконни форми на обработване. Целият персонал на ВиК - Русе е длъжен да спазва политика на неприкосновеност на личната Ви информация.

Важно е да се знае, че информацията и личните данни, които ни предоставяте, не са публични и няма да бъдат разкривани пред трети лица, освен в случаите, предвидени от закона, или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности. ВиК ООД - Русе гарантира, че никакава информация, предоставена от Вас, няма да бъде продавана, заменяна или отдавана под наем, както и това, че кореспонденцията с Вас ще бъде провеждана при спазване на пълна конфиденциалност съгласно Общите условия за ползване на този сайт.

Личните Ви данни се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.