Решение № РУ - 3 - ЕО /2019
20 март 2019

Относно: преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия - промяна на трасе на водопровод Ф150 от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации в землището на с. Бъзън, община Русе.

  Решение № РУ - 3 -ЕО / 2019