ПОКАНА ДО ЛИЦЕНЗИРАНИ ОЦЕНИТЕЛИ
05 април 2018

„Водоснабдяване и Канализация“ ООД - Русе Ви кани да представите ценова оферта за изготвяне на лицензирани оценки на движими, недвижими активи и права на интелектуална собственост, на дружеството.

І. Обект на оценката:

Оценяване на активи собственост на дружеството,  на територията на общини: Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово; На оценяване подлежат 124 бр. недвижими имоти, 1091 бр. машини и съоръжения, разпределени в следните групи:

ПЪРВА ГРУПА

Недвижими имоти- сгради и терени – 124бр., в т.ч. 13 бр. терени, 39 бр. складови помещения, 22 бр. гаражи и гаражни клетки, 50 бр. производствени и административни сгради.

ВТОРА ГРУПА

 1. Компютърни системи, сървъри, принтери и др. офис техника – 208 бр.
 2. Автомобили, в т. ч. - леки, лекотоварни и специализирани автомобили – 133бр.
 3. Машини и малка техника - 528 бр., в т.ч. ел. агрегати, компресори, логери, разходомери, газ анализатори, храсторези, дискови резачи, моторни коси, стругове, фрези, перфоратори, електрожени, генератори и др.
 4. Съоръжения и помпи 222 бр. в т.ч. помпени агрегати, трансформатори, кабелни линии, пътища, огради, водопроводи, пускови табла и др.

ТРЕТА ГРУПА

       Нематериални дълготрайни активи – 124бр. в.т.ч програмни продукти, разрешителни, спец. софтуер и др.

ІІ. Обхват на оценката:

 1. Оценителските доклади се изготвят по заявка на „Водоснабдяване и Канализация ” ООД, след предоставяне на документи, идентифициращи собствеността, правното състояние, физическите параметри, характеристиките на обекта, графична информация и други данни необходими за изготвянето им.
 2. Методите за оценка да са на база приети стандарти за бизнес оценяване и действащото законодателство в Република България, съгласно Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители.

ІІІ. Изисквания за изготвяне на оценката:

 1. Оценките  трябва да бъде изготвени от независим оценител вписан в Камарата на независимите оценители в България, притежаващ съответната правоспособност за вида оценка съгл. чл. 6, ал. 1 от Закона за независимите оценители.
 2. Оценките  трябва да бъде изготвени след оглед на място от оценителя на обекта на оценяване.
 3. Доклад с обосновка, съдържаща описание на използваните методи за определяне на оценките.
 4. Оценка на активите, изготвена в писмена форма, подписана и подпечатана от изпълнителя, се предоставя на възложителя на хартиен носител в 2 екземпляра, при което се съставя и подписва приемо-предавателен протокол. Всеки доклад се представя с подписана Декларация по чл..21, ал.1 от Закон за независимия оценител.
 5. Всички преки и допълнителни разходи, данъци, такси, транспортни разходи и други, с изключение на ДДС, следва да бъдат включени в предложената цена в ценовата оферта.
 6. Възложителят няма да бъде отговорен за разноските и загубите, които могат да бъдат понесени от оценителя във връзка с посещенията и проучванията на активите.
 7. Възложителят има право да изиска от Изпълнителя преработване и доработване на всяка една от оценките, в случай, че не отговаря на изискванията на нормативни документи и стандарти.
 8. Срок на изготвяне на оценките – 3 мес. от сключване на договор.

IV. Офертата следва да съдържа:

 • Представяне на участника.
 • Списък на експертите, ангажирани с изпълнение на услугата с посочване на дата на придобиване на правоспособност, областта за която експерта е лицензиран, опит в съответната област.
 • Ценово предложение.

Ценовата оферта се подава до 17.00г. часа на 30.04.2018 г. в служба „Деловодство” на ЦУ на „Водоснабдяване и Канализация ” ООД, гр. Русе 7000, ул. „Добруджа” № 6:

Офертите ще бъдат оценявани по групи и по критерия „най-ниска цена” за изпълнение на услугата, без ДДС.

За контакт и допълнителна информация: тел. 082/501-505, Галя Влаева – Гл. счетоводител, гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6