Профил на купувача

"Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе” с две обособени позиции"

Тип Име на файл Размер Дата
РЕШЕНИЕ 2,02 MB 16.12.2019 15:46
ОБЯВЛЕНИЕ 7,51 MB 16.12.2019 15:46
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ЕТАП 1 34,68 MB 18.12.2019 11:01
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ЕТАП 2 30,73 MB 18.12.2019 11:01
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА - ЛОТ 1 401,1 KB 18.12.2019 11:02
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА - ЛОТ 2 399,9 KB 18.12.2019 11:02
Е ЕЕДОП 93,0 KB 18.12.2019 11:03
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 24,41 MB 18.12.2019 11:04
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 507,0 KB 18.12.2019 11:05
РПИП 23,34 MB 18.12.2019 11:07
ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 20,17 MB 18.12.2019 11:08
РПИП-2 (размер - 2,1 GB) 150 Bytes 18.12.2019 11:12
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 1,73 MB 18.12.2019 11:13
КАРТА 15,51 MB 18.12.2019 11:13
МОТИВИ ПО чл. 231, ал. 5 от ЗОП 877,9 KB 18.12.2019 11:13
РАЗЯСНЕНИЯ 1,04 MB 27.01.2020 16:08
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 7 ОТ ППЗОП 12,71 MB 10.07.2020 16:32