Профил на купувача

ОП "Доставка на флокуланти за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води, уплътняване и обезводняване на утайките на ПСОВ- Русе в две обособени позиции"

Позиция 1 - железен трихлорид (FeCl3 )

Позиция 2 – полиелектролит

Открита с Решение № 4013 от 02.06.2014 г.

Уникален номер в РОП - 00688-2014-0007

Дата на сключване договора: Позиция 1 - 15.10.2014 г.

Позиция 2 - 26.09.2014 г.

Наименование на изпълнителя: Позиция 1 "Хим Комерс 2009 " ЕООД

Позиция 2 "ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД

Първоначална прогнозна обща стойност на договора: 450000 BGN без ДДС

Срок на договора: 2 години

Тип Име на файл Размер Дата
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 12,9 KB 20.11.2014 17:59
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 13,0 KB 01.12.2014 10:36
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 12,9 KB 12.12.2014 15:00
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 13,0 KB 15.01.2015 15:00
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 13,0 KB 16.02.2015 08:35
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 13,1 KB 12.03.2015 08:44
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 13,1 KB 16.04.2015 10:32
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 13,1 KB 14.05.2015 08:33
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 13,1 KB 15.06.2015 08:51
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 13,1 KB 17.07.2015 14:13
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 13,2 KB 20.08.2015 08:25
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 13,1 KB 18.09.2015 13:09
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 12,9 KB 16.10.2015 15:56
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 13,2 KB 17.11.2015 13:40
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 13,2 KB 16.12.2015 09:00
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 13,2 KB 18.01.2016 11:17
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 13,0 KB 18.02.2016 10:23
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 13,2 KB 17.03.2016 15:24
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 13,2 KB 19.04.2016 09:30
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 13,0 KB 16.05.2016 13:26
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 13,2 KB 17.06.2016 09:21
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 13,2 KB 19.07.2016 09:32
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 13,0 KB 17.08.2016 15:27
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 13,3 KB 20.09.2016 08:18
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 13,2 KB 19.10.2016 10:13
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 370,6 KB 24.10.2016 10:40
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР 369,0 KB 24.10.2016 10:43