Профил на купувача

„ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ И ФИТИНГИ В 3 ЛОТа”

ЛОТ 1 – Тръби HDPE 100 и PE 100 RC

ЛОТ 2 – Фитинги на челна заварка и електрозаварка

ЛОТ 3 – Резбови фитинги за тръби, водовземни скоби и адаптори

 

Открита с Решение № 4778 от 27.06.2014 г.

Уникален номер в РОП - 00688-2014-0010

Дата на сключване договорите: за Лот 1,2 и 3 на 13.11.2014г.

Наименование на изпълнителя: "ГЛИНВЕД"ЕООД - София

Първоначална прогнозна обща стойност на договора: 680 000лв. без ДДС

Срок на договорите: 1 година

 

Тип Име на файл Размер Дата
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 428,9 KB 14.10.2014 13:54
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 1,30 MB 14.10.2014 16:11
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 1,33 MB 24.10.2014 16:13
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 1,03 MB 24.10.2014 16:13
РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 914,9 KB 24.10.2014 16:17
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 13,4 KB 10.12.2014 08:25
ДОГОВОР - ЛОТ 2 6,61 MB 10.12.2014 08:27
ДОГОВОР - ЛОТ 1 6,20 MB 10.12.2014 08:27
ДОГОВОР - ЛОТ 3 7,05 MB 10.12.2014 08:28
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 12,9 KB 12.12.2014 09:01
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12,9 KB 15.01.2015 11:36
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 13,0 KB 16.02.2015 08:48
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 13,0 KB 12.03.2015 08:31
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 13,0 KB 16.04.2015 10:43
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 13,0 KB 14.05.2015 08:48
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 13,0 KB 15.06.2015 08:57
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 13,1 KB 17.07.2015 14:18
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 13,1 KB 20.08.2015 08:34
ПЛАЩАНЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 13,0 KB 14.09.2015 09:50
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР 174,2 KB 14.09.2015 09:51
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 176,0 KB 14.09.2015 09:52