Съобщение
28 декември 2018

На основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.29, ал.1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и на основание решение  на КЕВР  № Ц –20 / 28.12.2018 год., за утвърждаване на цените на услугите, „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Русе уведомява своите потребители, че от 01.01.2019 год. влизат в сила новите цени за предлаганите от  дружеството услуги, както следва:

Цени на ВиК услуги 

лв. /куб. м. без ДДС

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1.918

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0.208

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

Битови и приравнените към потребители. 

0.326

Промишлени и други стопански потребители

 степен на замърсяване 1

0.359

степен на замърсяване 2

0.526

степен на замърсяване 3

0.656