ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
11 април 2019

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

През 2011 г. бе въведена в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води  на град Русе. Съоръжението е скъпо и модерно. Построено е изцяло с пари по европейската програма ИСПА и осигурява екологичен подход към река Дунав.

 

След въвеждането му възникнаха няколко проблема с експлоатацията:

 

1. Огромното количество текстилни отпадъци, които се изхвърлят в канализацията. Всички те – мокри кърпички, парцали, текстилни изрезки и други се отвеждат в пречиствателната станция и причиняват следните проблеми:

  • Затрудняват работата на довеждащите съоръжения – каналните помпени станции, помпи и др. като предизвикват запушване на решетките на механичното пречистване на пречиствателната станция.
  • Предизвикват чести запушвания на домовите канални отклонения на вашите жилищни сгради и допълнителни разходи на домакинствата за отпушването и ремонта им.

2. Мазнините отпадъци, изхвърляни в канализационната система. Мазнината, използвана в кухните на домакинствата и обектите за обществено хранене, изхвърлена в канализацията при контакт с водата се втвърдява и отлага по стените на съоръженията. В следстие на това те се запушват. Отведена с водата мазнина към пречиствателната станция затруднява процесите на пречистване.

 

Съгласно изискванията на Наредба № 4/2005 г.  за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, отпадъчните води от кухните на обществено обслужващи обекти (ресторанти, закусвални, баничарници, супермаркети, кухни, скари и др.) се включват в канализационната система след преминаване през маслоуловители. Призоваваме ви да изградите такива съоръжения, което ще пази вашите канални отклонения и ще ви спести разходи за поддържането им.

  

Неправилното използване на канализационната система оскъпява експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция, което се отразява на такса пречистване, която плащаме всички ние. Моля обърнете внимание на вашите работниците и служители и засилете контрола върху изхвърлянето на текстилни отпадъци в канализацията.

  

Съгласно нормативно възложените ни задължения ние, като оператор на канализационната система, ще засилим контрола на заустваните отпадъчни води в градската канализационна мрежа. При констатиране на такъв вид замърсяване ще бъдат сигнализирани органите по опазване на околната среда и водите и ще бъде търсена отговорност за нанесените щети на експлоатираните от нас съоръжения.

Моля използвайте канализацията по предназначение!