Нови цени от 01.01.2018
19 декември 2017

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ прие с РЕШЕНИЕ Ц-34 от 15.12.2017г. цени за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, както следва:

  Наименование на услугата Цена без ДДС (лв/м3) Крайна цена с ДДС (лв/м3)
1. Услуга "Доставяне на вода на потребителите" 1.793 лв 2.152 лв
2. Услуга "Отвеждане на отпадъчни води" 0.185 лв 0.222 лв
3. Услуга "Пречистване на отпадъчни води"    
Битови и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители 0.331 лв 0.397 лв
Промишлени и други стопански потребители Степен на замърсяване 1 0.364 лв 0.437 лв
Степен на замърсяване 2 0.533 лв 0.640 лв
Степен на замърсяване 3 0.664 лв 0.797 лв
 

Цените са в сила от 01.01.2018г.