Нови цени от 01.08.2017
27 юли 2017

На основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.18 и чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ прие с РЕШЕНИЕ БП-Ц-10 от 26.07.2017г. цени за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе, както следва:

  Наименование на услугата Цена без ДДС (лв/м3) Крайна цена с ДДС (лв/м3)
1. Услуга "Доставяне на вода на потребителите" 1.689 лв 2.027 лв
2. Услуга "Отвеждане на отпадъчни води" 0.170 лв 0.204 лв
3. Услуга "Пречистване на отпадъчни води"    
Битови и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители 0.327 лв 0.392 лв
Промишлени и други стопански потребители Степен на замърсяване 1 0.360 лв 0.432 лв
Степен на замърсяване 2 0.527 лв 0.632 лв
Степен на замърсяване 3 0.658 лв 0.790 лв
 

Цените са в сила от 01.08.2017г.